Powrót do strony szkoły

Formularz zgłoszeniowy do Szkół Benedykta

Dane ucznia

Wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
W klasie drugiej uczeń realizował na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty:

Przedmiot dodatkowy

Dane rodziców/ opiekunów prawnych

Matka/ opiekunka prawna
Ojciec/ opiekun prawny

Lista załączników

 • Świadectwo szkolne z ubiegłego roku
 • Świadectwo szkolne z 6 klasy szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu szóstoklasisty
 • Świadectwo szkolne z 3 klasy gimnazjum
 • Zaświadczenie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
 • Orzeczenie(kopia) o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Opinia(kopia) o specyficznych trudnościach w nauce
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - na podstawie art. 37 ust. 2 punkt 2a Ustawy Prawo oświatowe
 • Dokument stwierdzający bycie jedynym opiekunem prawnym
 • Świadectwo szkolne z 8 klasy szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Proszę nie drukować tego formularza. Należy go wypełnić i kliknąć przycisk "zapisz" znajdujący się na końcu.